دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مکانیک و هوا و فضا
معرفی

مشخصات فردی

نام : امیرحسین   هاشمیان

پست الکترونیکی : amir_hashemian@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی مکانیک- مکانیک جامدات
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی هوافضا- سازه
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی هوافضا- سازه

سوابق اجرایی

  1. معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا از سال 1393 تا کنون
  2. عضو شورای آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا از سال 1392
  3. عضو هیات مدیره انجمن مهندسی هوافضای ایران از سال 1390 تا کنون
  4. عضو کمیته انضباطی دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا به مدت 2 سال
  5. عضو مرکز فن آوریهای پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی CAST به مدت 2 سال
  6. عضو کمیته انضباطی دانشکده فنی و مهندسی به مدت 3 سال


عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه مهندسی هوافضا

محل خدمت : دانشکده مکانیک و هوا و فضا

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : معاون آموزشی دانشکده مکانیک و هوافضا-عضو گروه مهندسی هوافضا

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

امیرحسین هاشمیان

محل خدمت:   دانشکده مکانیک و هوا و فضا

مرتبه علمی : استادیار

^